សម្អាងការ តមៃ្ល ២០០០ ដុល្លា

អ្នកផាត់មុខ ៧ នាក់

ផ្កាស្រស់ ២ ស្លាព័ន្ធម្លូព័ន្ធ ត្រប់មាសនិងប្រាក់

មេក្រូម៉ាសុីនភេី្លង

ភេ្លងខែ្មរអ្នកកាត់សក់ អាចារ្យ ១នាក់

អ្នកវាយឃ្មោះ ២នាក់

តែងផ្ទះ ១លែ្វងក្រណាត់ ធម្មតា

សម្អាងការ តមៃ្ល ២៨០០ ដុល្លា

អ្នកផាត់មុខ ៨ នាក់

មេក្រូម៉ាសុីនភេី្លង

ភេ្លងខែ្មរអ្នកកាត់សក់ អាចរេីសបាន

ផ្កាស្រស់ ២ ស្លាព័ន្ធម្លូព័ន្ធ ត្រប់មាសនិងប្រាក់

កៅអីកាត់សក់ និង ទទួលភ្ញៀវ

អាចារ្យ ១នាក់ អ្នកវាយឃ្មោះ២នាក់

តែងផ្ទះ ១លែ្វងក្រណាត់ ធម្មតា

រូបថតមុខរោង60×90=2

ថតរូប ៥១២ និង វីដេអូ

សម្អាងការ តមៃ្ល ៣៨០០ ដុល្លា

សំលៀកបំពាក់កាត់ថ្មី ( អាចជេ្រីសរេីស ពណ៌ និង ម៉ូត )

អ្នកផាត់មុខ ៨ នាក់

មេក្រូម៉ាសុីនភេី្លង

ភេ្លងខែ្មរអ្នកកាត់សក់ អាចរេីសបាន

ផ្កាស្រស់ ២ ស្លាព័ន្ធម្លូព័ន្ធ ត្រប់មាសនិងប្រាក់

កៅអីកាត់សក់ និង ទទួលភ្ញៀវ

អាចារ្យ ១នាក់ អ្នកវាយឃ្មោះ២នាក់

តែងផ្ទះ ១លែ្វងក្រណាត់ ធម្មតា

រូបថតមុខរោង60×90=2

ថតរូប ៥១២ និង វីដេអូ

Free Pre-wedding photography by https://www.facebook.com/newpeacestudio